Sinettiseura

 

Tikkurilan Judokat Suomen ensimmäinen judon sinettiseura v. 1992

 

Katso sinettiseura kriteerit TÄÄLTÄ

 

Auditointi  25.5.2011

 

Auditoitava seura *

Tikkurilan Judokat

Lajiliitto *

Suomen Judoliitto

Auditointipäivämäärä

  25.05.2011

Auditoijat:

1. Auditoijan nimi *

Sari Sivonen   ESLU

 

 

2. Auditoijan nimi

Eva Valtanen

 

 

3. Auditoijan nimi

Marita Kokkonen (ei osallistunut arviointiin - oli paikalla)  Suomen Judoliitto

 

 

Seuran yhdyshenkilö

 

Nimi *

Matti Ahvenainen

 

 

Seurassa olevien alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä *

384

Seurassa toimivien lasten ja nuorten ohjaajien määrä *

52

ARVIO SINETTIKRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys *

1. Lapsen ja nuoren parhaaksi
2. Kannustava ilmapiiri
3. Yhdessä tekemisen kulttuuri

 

Erinomainen      

Yhteenveto keskustelusta

Täyttää kriteerit erinomaisesti (kaikki ryhmät) Kokonaisuutenaan seuran toiminta täytti tämän osa-alueen näkökulmasta kriteerit "helposti".

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

Harjoitteleminen ja kilpaileminen *

4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi
5. Elämykset ja haasteet
6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

 

Hyvä                  

Yhteenveto keskustelusta

Täytti kriteerit hyvä++, miltei erinoamsesti (kaikki ryhmät) Keskustelua aiheutti lähinnä seuran tulevaisuus, koska nyt mm. uuden kehityspäällikön myötä ollaan panostamassa myös tavoitteellisen kilpaurheilun suuntaan. Termistö tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus puhututti. Seuran näkemys siitä, että myös harrastemaisen tekemisen pohjalta tulee löytyä suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, vaikka toiminta muuten on "kevyempää". Harjoittelun monipuolisuus laajalla tulokulmalla oli asia, jota myös sivuttiin. Monipuolisuus ja monipuolisuuteen kannustaminen on asia, jota ei voi liikaa edistää ja huomioida. Samoin tässä kohdassa oli omatoimiseen harjoitteluun kannustaminen, josta oli maininta myös viimeksi tehdyn auditoinnin raportissa. Omatoimisen harjoittelun kannustamiseen oli seurassa kiinnitetty huomiota mm. antamalla ohjeita mitä voi myös itse tehdä harjoitusten ulkopuolella. Kesäleirillä harrastetaan myös muita lajeja. Vanhemmille pidetään infoja liikunnallisesta elämäntavasta.

Myös yhteistyö muiden lajien ja jaostojen kanssa nousi puheeksi. Seura tekee yhteistyötä muiden lajien seurojen kanssa ja sen vaikuttavuus on ollut positiivista. Yhteistyön uusia muotoja ja mahdollisuuksia haetaan jatkuvasti, koska verkostoituminen tuo monia hyötyjä seuran toimintaan.

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

Ohjaaminen ja valmentaminen *

7. Osaava ja innostava ilmapiiri
8. Erilaisten yksilöiden huomiointi
9. Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

 

Erinomainen      

Yhteenveto keskustelusta

Täytti kriteerit erinomainen (joskin hajontaa oli ryhmien välillä jonkin verran) Suurin keskustelunaihe tässä kohdassa oli ohjaajien määrä suhteessa lapsien määrään. Ryhmissä on kyllä ohjaustiimit, joissa voi olla jopa neljä ohjaajaa per ryhmä, vaan kaikki ohjaajat eivät aina välttämättä ole paikalla vaikka ryhmän koko sitä edellyttäsi. Keskiarvon näkökulmasta kriteeri varmasti täyttyy erinoamisesti, vaan voi olla tilanteita, jolloin se ei absoluuttisesti täyty. Seurassa on vahva kulttuuri ohjaajaksi kasvamiseen ja siihen tietoisesti kannustetaan.Tämä johtaa tilanteeseen, että apuohjaajina toimii myös alle 18 -vuotiaita, joka on myös kriteerien näkökulmasta haaste. Koska ohjaamiseksi kasvu on prosessi, on apuohjaajana toimiminen kuitenkin niin suuri mahdollisuus, että toimintatapa sinällää sai suuren kannatuksen ja se koettiin hyvin arvokkaaksi. Asia on siis seurassa hyvällä huomiolla ja on hyvin tärkeää, että seura kouluttaa ohjaajiaan merkittävästi ja isoilla resurssilla.

Samassa keskusteltiin myös kriteerin kirjaamisen muotoa.

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

Viestintä ja organisointi *

10. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
11. Selkeät roolit ja toimintatavat
12. Toiminnan aktiivinen kehittäminen

 

Hyvä                  

Yhteenveto keskustelusta

Yksi ryhmä merkitsi kohdan erinomaisesti täytetyn. Auditoijat hyvä ja erinomaisen puoliväliin ja toinen ryhmistä riittävän ja hyvän väliin kuitenkin selkeästi lähempänä hyvää (tässä oli siis suurin hajonta) Se mikä koettiin suurimmaksi puutteeksi oli Tukihenkilöiden ja tukiryhmän puute. Oli yhteisesti suhteellisen selvää, että seuran "johdolla" oli olemassa tukiryhmä ja/tai henkilö, vaan haaste oli se ettei se ollut kaikille mahdollista ja ennen kaikkea se, ettei toiminta ollut sinällään virallista aja kaikkien tiedossa.
Myös junioreiden vanhempien sitouttaminen ryhmien toimintaan koettiin omalla tavallaan "vaikeaksi" ja siihen ei myöskään ollut ainakaan liikaa toimenpiteitä. Yksilölajien haaste vanhempien sitouttamisen kulttuurin puutteesta tunnistettiin. Se että esimerkiksi harjoitusryhmillä olisi selkeät ja selvät roolit, minkälaisiin tehtäviin vanhempia toivotaan ja halutaan, voisi auttaa tämän asian edistämisessä.

Ongelmanratkaisu -ryhmä ei ollut myöskään "virallisesti" olemassa. Asiasta nousi hyvää pohdintaa myös siitä, antaako ko. ryhmän perustaminen ja nimeäminen mielikuvan siitä, että on perusteltua odottaa ongelmien ilmenemistä. Asia muotoutui keskustelussa sellaiseksi, että ko. ryhmä voidaan helposti roolien kautta tehdä näkyväksi ja päivitetään Toimintalinjaan (esim. seuran TJ, seuran VPJ ja mahd. joku kolmas muodostavat ryhmän), jotka mahdolliset tulevat haasteet ihmisten välillä ottaa käsittelyyn. Ryhmän nimi jäi hivenen avoimeksi.

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan

MUITA HAVAINTOJA JA TARKENNUKSIA SEURAN TOIMINNASTA

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää

Seuralla on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, into mennä eteenpäin ja kehittyä, sekä tervettä itsetutkiskelua. Asiat, ainakin auditoinissa, nostettiin rohkeasti puheeksi ja niitä käsiteltiin. Todella esimerkillinen sinettiseura monessa suhteessa ja lasta ja nuorta arvostava toimintatapa oli ilmeistä ja se oli kuultu jopa edellispäivänä pienen judoharrastaja Sofian suusta ihan autenttisesti!

Seuraavat kehityskohteet tulevaisuudessa olivat

  • Tasojärjestelmän jalkauttaminen
  • Tukihenkilö ja tukiryhmätoiminnan vakiinnuttaminen
  • Kaikkien ohjaajien koulutusperustusten päivittäminen
  • Myös nettisivujen logot luvattiin tsekata ja päivittää

SEURAN TERVEISIÄ LAJILIITTOON / NUOREEN SUOMEEN:

Terveiset lajiliitoon / Nuoreen Suomeen

YHTEENVETO AUDITOINNISTA

Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.

Terveisiä seuralle

Seura oli ennakkoon toimittanut sovittuja materiaaleja ja linkkejä niihin, kuten päivitetyn toimintalinjan, toimintakertomuksia, seurakehitystyöryhmän raportin ja seuran strategian. Auditointiin osallistui moniääninen joukko erilaisista rooleista. Auditointi tehtiin testimielessä uudistetuilla kriteereillä, siten että myös arvioinnin tapa perustui uuteen muotoon. Uuudistetut kriteerit sisälsivät sekä Nuoren Suomen riittävän-tason kriteerit, että Judoliiton omat hyvä- ja erinomainen -tason kriteerit.

Itse auditoinnissa osallistuneet seuraihmiset jaettiin kahteen ryhmään ja oman arviointiryhmänsä muodostivat auditoijat Sari ja Eva, sekä kuuntelijana ja kannustajana Marita. Jokainen kriteerien osa-alue käytiin kokonaisuutena läpi, jonka jälkeen ryhmä merkitsi oman arvionsa arviointijanalle. Mikäli merkinnöissä oli selkeä ero, käytiin yhteinen keskustelu kunkin ryhmän arvioinnin perusteista.

Seuraava auditointi on

Kolmen vuoden kuluttua

 

.